Algemene Voorwaarden

Smeets veebedrijven bv
Oud Roosteren 15
6116 AB  Roosteren

E-mail                 : info@limburgse-koemest.nl
internet                 : www. limburgse-koemest.nl
                      www.tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl

KvK                :130.355.47
BTW nummer         :NL.8054.41.207B01
Bankrekening         :NL93 RABO 0144 4221 66


Artikel 1. Definities

1.1. Afnemer/koper:
Iedere natuurlijke persoon of reschtspersoon die met Smeets Veebedrijven BV / tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst.

1.2. leveancier / verkoper:
Smeets Veebedrijven BV, handelend onder de namen: Smeets Veebedrijven bv, tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl of  limburgse-koemest.nl.

1.3. Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen verkoper / tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl en de koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.4
Bestelling / order
Iedere opdracht van de koper aan  Smeets Veebedrijven BV / tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl. 


Artikel 2. Algemeen

2.1. Door het plaatsen van een bestelling via de internetshop van tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl geeft de koper te kennen dat hij met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden en de inhoud hiervan na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.2. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl zorgt ervoor dat de order wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling. De bestelde producten worden bij de koper afgeleverd, waarbij  het risico van verzending ligt bij tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl.

2.3. Alle producten worden bezorgd.

2.4. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de koper gebruik te maken van derden.

2.5. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl is gerechtigd de koper zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl te weigeren.

2.6. Maten, gewichten en verdere gegevens.
Geringe afwijkingen (maximaal 10%) ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen e, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. Het volume wordt bepaald tijdens het afvullen van de zakken.


Artikel 3. Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen van Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl zijn vrijblijvend en Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat de koper alle door Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl gevraagde gegevens heeft verstrekt, en Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl de opdracht heeft bevestigd aan door de koper opgegeven e-mailadres. De koper dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl te melden , bij gebreke hiervan wordt de orderbevestiging geacht als juist weergegeven.

3.3. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzonder voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteer, deelt Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief omzetbelasting (BTW). De door de koper verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor BTW en verzendkosten worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl vermeld.

4.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Door de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van : i-deal of vooruitbetaling. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. 

4.4. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl behoudt zich het recht voor een of meerdere van bovenstaande betaalmogelijkheden,voor bepaald of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

4.5. Afnermer is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden conform de wettelijke bepalling aangaand de verkoop op afstand.

Artikel 5 Levering / levertermijn/bezorging

5.1. De door Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl opgegeven levertermijn in slechts indicatief. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper niet het recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren. Bij overschrijding van de levertijd wordt de koper per mail, schriftelijk of telefonisch geinformeerd over de te verwachte levertijd. Conform de wettelijke voorwaarden heeft de koper bij Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen maximaal 30 dagen na kennisgeving aan de koper terugbetaald.

5.2 Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl laat de goederen door een pakket of bezorgdienst bezorgen.

5.3. Zodra Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl de betaling heeft ontvangen gaat Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl de bestelling verwerken. De levertijd van de producten bedraagt enkele dagen.

5.4. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl verstuurt alleen producten binnen Nederland, met uitzondering van de wadden-eilanden. 


Artikel 6 Aflevering en risico.

6.1. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen on niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl en de koper. De kleuren van de producten die in de shop worden getoond kunnen afwijken van de echte kleuren van het product.

6.2.  Smeets Veebderijven BV / Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor verkeerd of oneigenlijk gebruik van onze producten. Tevens is Smeets Veebedrijven BV nadrukkelijk niet aansprakelijk voor strijdig gebruik m.b.t. huidige en/of toekomstige wetgeving met betrekking tot (het gebruik van) dierlijke mest.

Artikel 7 Verzendkosten

Alle bestellingen worden bezorgd op een door de klant op te geven adres in Nederland. Er geldt een vast tarief inclusief BTW.


Artikel 8 Leveringen en Garanties

8.1. Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Voor de geleverde producten geldt geen garantie.

8.2. Defecte incomplete zendingen 
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op  het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en in ontvangst worden genomen. in ht geval van constatering van gebreke dient de koper direct na ontvangst van de goederen, daarvan schriftelijke (of per mail) melding te doen bij Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl. 

8.3. Indien levering niet mogelijk is door handelen of niet (voldoende) informeren van de klant, zijn de gemaakte kosten hiervoor voor rekening van de klant. 

8.4. Zendingen worden in principe afgeleverd aan de openbare weg, behoudens als klant hiervoor voor eigen risico toegang verleend en dit volgens oordeel van de  transporteur mogelijk is.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen hij op grond van enige overkomst aan Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl is verschuldigd heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de koper over.


Artikel 10  Overmacht
Onverminderd de overige aan Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl toekomende rechten, heeft Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestellling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkosmt te ontbinden, zulks door de koper dit schriftellijk mee te delen en zulks zonder dat Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billikheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl kan worden teogerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl wil onafhalnkelijke omstandigheid waardoor de nakomining van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding  of gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment nit beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 11  Diversen

11.1 Indien de koper aan Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl schiftelijke opgave doet van een adres, is Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de koper aan Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2. Wanneer door Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte nalevering van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl deze voorwaarden soepel toepast.

11.3. Indien een of meer van de bepalingen van de voorwaarden of enige andere oveeenkomst met Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijke rechtsvoorschriften , zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze nog worden vervangen door een door Tuin-bemesten-met-koemest-webshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Artikel 12. Toepassing recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle rechten, verplichtingen , aanbiedingen en bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Voorwaarde, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.